Köpvillkor

1. Ikraftträdande, användning och giltighet

1.1.  Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller vid köp på plats på Polyform och vid köp via telefon och webb, om inte parterna skriftligen kommit överens om annat.

1.2. För leveranser som även inkluderar montering gäller dessa försäljnings- och leveransvillkor, dock med de avvikelser som anges i punkt 11 nedan.

2. Priser

2.1.  Alla priser är dagspriser och anges i svenska kronor, inklusive moms, men inkluderar inte, om inte annat avtalats, montering och/eller anslutning av något slag.

2.2. Polyforms offert är bindande i 30 dagar från anbudsdagen, om inte annat anges uttryckligen i offertvillkoren. Om offerten inte accepteras inom ovan nämnda tid upphör offerten att gälla.

2.3. Det är inte möjligt  att kombinera olika rabatter, kampanjer och andra särskilda prisavtal.

2.4. Polyform reserverar sig för uppenbara pris- och korrekturfel. 

3. Konsuments ändring av order

3.1 Polyform tillverkar efter order. Kunden har därför begränsade möjligheter att ändra i en lagd order, och kan inte avbeställa en order efter det att kund tagit emot den skriftliga bekräftelsen eller ett av Polyform underskrivet avtal. Se dock punkt 9 och 12 om kundens returrätt efter mottagande av vara.

3.2 Vid alla beställningar upplyser Polyform i orderbekräftelsen om det datum som kunden senast kan ändra sin order på utan kostnad. Efter detta datum tillkommer extra avgifter.

4. Leverans och tillgänglighet

4.1 Leveransen äger rum till det avtalade leveransstället. Polyform lämnar besked om utleveransdag från fabrik på orderbekräftelsen.

4.2 Kunden är skyldig att se till att leveransen kan mottas och kvitteras vid den aviserade leveranstidpunkt.

4.3 Om leveransen inte kan genomföras på grund av kundens förskyllanden, kommer varan att förvaras på kundens bekostnad och risk fram till dess att en ny leveranstidpunkt avtalats. Kunden står för samtliga merkostnader till följd av detta leveranshinder.

4.4 När leverans har ägt rum övergår risken och underhållsansvaret för varan på kunden.

5. Försening

5.1 Vid försening från Polyforms sida är Polyform skyldigt att snarast meddela kunden detta och därefter avtala en ny leveranstid.

6. Köparens returrätt

6.1 Då alla Polyforms produkter tillverkas på order till specifik kund, så kan dessa ej returneras. Undantaget vissa beslagsartiklar

7. Fel och reklamation

7.1 Kunden är skyldig att vid mottagandet genomföra en kontroll av varan.

7.2 transportskador skall anmälas till polyform inom 2 arbetsdagar.

7.3  Om kunden vill reklamera ett fel ska detta ske så snart som möjligt efter det att kunden upptäckt felet.

7.4 Polyforms ansvar omfattar inte fel som beror på onaturligt slitage, överbelastning, handhavandefel eller felaktig montering, olycka eller andra omständigheter som kunden är ansvarig för.

7.5  Polyform avhjälper fel som Polyform är ansvarigt för snarast, i form av antingen utbyte eller reparation. Kunden har inte rätt till utbyte eller reparation om sådan åtgärd inte är möjlig eller kommer att medföra oskäliga kostnader för Polyform. Under sådana omständigheter har kunden rätt att erhålla skäligt avdrag på köpesumman.

8. Ansvarsbegränsning

8.1 Polyform är ersättningsansvarig enligt konsumentköplagens (1990:932) regler om en näringsidkares skadeståndsansvar. Polyform är inte under några omständigheter, däribland vid försening och brister på levererad vara, ansvarig för förlust i näringsverksamhet.

9. Pruduktansvar

9.1  För produktansvar gäller de vid varje tid gällande reglerna i svensk rätt.

10. Force majeur

10.1 Polyform är inte ersättningsskyldigt för förhållanden som uppstår utan Polyforms förskyllan, som ligger utanför Polyforms kontroll eller som Polyform vid avtalets ingående inte kunde ha förutsett, däribland men inte begränsat till krig, uppror och oroligheter, brist på transportmedel, allmän varubrist, offentliga restriktioner, import- eller exportförbud, ovanliga naturhändelser, t.ex. översvämningar eller storm, utbredda arbetskonflikter, brand, skadegörelse eller liknande förhållanden.

10.2 Polyform ska utan onödigt dröjsmål skriftligen underrätta kunden om sådan omständighet inträffar som anges i punkt 10.1.

11. Tvister och meddelanden

11.1  Tvister mellan parterna avgörs av svensk domstol och i enlighet med svensk rätt

11.2  Meddelanden mellan parterna kan ske via e-post (som anges i orderbekräftelsen) eller annan godkänd digital kommunikationsform.

12. Klagomål

12.1  Om kunden är missnöjd med de varor som kunden har köpt hos Polyform ska kunden alltid vända sig till Polyforms huvudkontor. Om Polyform och kunden inte hittar en lösning kan kunden vända sig till ARN. 
Kunden bör alltid undersöka ARN:s gällande regler innan kunden lämnar in ett klagomål till ARN.

Kundens lagomål skickas till:

ARN 
Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm 
Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm 
Tel: 08-508 860 00 
Fax: 08-508 860 01
E-post: arn@arn.se WEB: www.arn.se

13. Rangordning

13.1 I parternas inbördes rättsförhållande har avtal om leverans, såsom orderbekräftelser eller underskrivet avtal, företräde framför dessa försäljnings- och leveransvillkor. Därefter gäller dessa försäljnings- och leveransvillkor. Montering som avtalats enligt punkt 11 kan omfattas av ytterligare regler.

14. Betalning

14.1  Ecster erbjuder privatpersoner att handla mot faktura. En fakturaavgift om 0 kr tillkommer. Betalningsvillkor är 14 dagar. Fakturan skickas i samband med leveransen. Vid försenad eller utebliven betalning utgår påminnelseavgift om f.n. 60 kr samt dröjsmålsränta med 24 % per år.

Vid köptillfället görs en kreditprövning som kan innebära att en kreditupplysning tas. Kreditgivare är Ecster AB. Ecster är ett registrerat kreditmarknadsbolag som har tillstånd att bedriva verksamheten enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Ecster står under Finansinspektionens tillsyn och är registrerat i Bolagsverkets bolagsregister.

Förutsättning för att få handla mot faktura är att du är över 18 år och inte har några betalningsanmärkningar.

14.2 Ecster erbjuder privatpersoner att teckna ett kontokreditavtal och delbetalning av köp. I kassan väljer du delbetalning och hur många månader du vill dela upp betalningen på. Du kan när som helst välja att betala köpet i sin helhet.

Vid köptillfället görs en kreditprövning som kan innebära att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen skickas hem till dig. Kreditgivare är Ecster AB. Ecster är ett registrerat kreditmarknadsbolag som har tillstånd att bedriva verksamheten enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Ecster står under Finansinspektionens tillsyn och är registrerat i Bolagsverkets bolagsregister.

Förutsättning för att ansöka om att delbetala är att du är över 18 år och inte har några betalningsanmärkningar.

Om du tidigare delbetalat en vara genom Ecster kan du använda dig av samma konto och behöver inte genomgå en ny kreditupplysning. Om kreditgränsen på kontot är för låg för ditt köp ansöker du enkelt om en höjning.

Exempel: Vid ett köp om 10 000 kr är uppläggningsavgiften 0 kr och administrativ avgift 29 kr. Den gällande årsräntan är 13,82 % vilket motsvarar en effektiv ränta om 18,74 %. Det totala belopp som du ska betala är 10 981 kr. Antalet delbetalningar är 12 stycken och varje delbelopp är 915 kr. Exemplet är beräknat på en antagen återbetalningstid om 12 månader av en fullt nyttjad kredit.

Ett kort på köpet
När du delbetalat så har du möjligheten att få ett kort - helt utan kostnad. Kortet är kopplat till din beviljade kontokredit. Kortet heter Ecster och har MasterCard-koppling. Med kortet kan du betala och ta ut kontanter i hela världen. Du får bonus på alla köp och varje månad får du fina erbjudanden och förmåner. Kortet har ingen årsavgift.

Om Ecster kortet

Fullständiga villkor

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

14.3  Genom att använda Ecster Pay godkänner du Ecsters användarvillkor. När du anger eller efterfrågar information börjar du använda Ecster Pay. Därigenom har du också godkänt vår behandling av dina personuppgifter, inklusive möjligheten för oss att överföra uppgifterna till tredje part.

Ecster kan även komma att använda elektronisk kommunikation (kommunikation via t ex SMS och e-post) i kontakterna med dig. Ecster kan komma att lämna ut uppgifter till andra företag inom Handelsbankenkoncernen, som också kan använda informationen på de sätt och för de ändamål som beskrivs här. Vidare kan uppgifter komma att lämnas ut i samband med överlåtelse av fordran till inkassoföretag eller motsvarande.

Identifiering
För att säkert kunna identifiera dig och förhindra obehörigt användande eller missbruk av Ecster Pay samt för att uppfylla kraven för god kreditgivningssed behöver Ecster säkerställa din identitet. Ecster inhämtar och behandlar information såsom personnummer, namn och adress samt, vid val av kreditalternativ, kreditinformation från olika leverantörer.

Ecster använder även den information som du kan ha lämnat vid tidigare köp, samt information om hur du tidigare har uppfyllt våra betalningsvillkor, för att göra en riskbedömning. Ecster visar också upp sparade adresser. Din efterlevnad av villkoren för Ecster:s betaltjänster påverkar också riskbedömningen vid användning av Ecster Pay och därmed din möjlighet att använda dig av olika betalningsalternativ i Ecster Pay.

Behandling av personuppgifter
För att kunna erbjuda dig att betala via Ecster Pay behandlar Ecster dina personuppgifter för identifiering, administrativa ändamål, marknadsföring och för att säljföretaget ska kunna fullgöra leverans av ditt köp kan personuppgifter komma att lämnas ut till säljföretaget.

PUL

Cookies
Läs mer om hur vi använder cookies.

Ändringar, tillägg och övriga tjänster
Ecster uppdaterar och förbättrar hela tiden tjänsterna och förbehåller sig rätten att ändra Användarvillkoren för Ecster Pay. Läs därför alltid igenom Användarvillkoren inför varje nytt köp. Villkor och prislista för Ecster:s betaltjänster finns tillgängligt på www.ecster.se

Länkar till eller från andra webbplatser
Ecster har inget ansvar för tredje man webbplats och/eller dess innehåll. För webbplats eller applikation som tillhandahålls av tredje part tillämpas villkoren för den platsen/applikationen.

Ansvarsbegränsning, tillämplig lag och tvister
Utöver vad som följer av Villkoren eller tvingande konsumenträttslig lagstiftning ansvarar Ecster inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av Ecster Pay.  Svensk rätt ska tillämpas och eventuella tvister hanteras av allmän domstol.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår